top of page

Regulamin sklepu Moissanit.pl

Ważne informacje

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego moissanit.pl

 

DEFINICJE

§1

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony moissanit.pl oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów.

§2

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1. Sklep internetowy, sklep – strona internetowa pod domeną moissanit.pl za pośrednictwem, której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową oraz świadczy usługi nieodpłatne.

2. Sprzedawca – EMPIRE Magdalena Pałyga, z siedzibą w Warszawie przy ul. Swarzewskiej 58 lok.3  Warszawa 01-821, posiadający numer NIP 1133062029, REGON:522327524.

3. Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze sklepu internetowego, w tym osoba dla której utworzone zostało konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu internetowego moissanit.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady sprzedaży oraz warunki świadczenia usług nieodpłatnych. 

5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,

6. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu,

7. Konto Klienta – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient może edytować swoje dane, przeglądać historię zamówień, zarejestrować projekt i złożyć reklamację. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest po wpisaniu otrzymanego loginu i hasła.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

§1

 1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014).

 2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Unii Europejskiej.

 3. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych: Komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowaną przeglądarką internetową wspierającą poprawnie standardy HTML5 oraz CSS3.

 4. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient.

 5. Dane teleadresowe Sprzedawcy pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą wskazano poniżej. Adres do składnia reklamacji wskazano w §6 regulaminu. :
  Dane kontaktowe:
  E mail: sklep@moissanit.pl
  Telefon: +48 531 519 160
  lub pisemnie :
  MOISSANIT.pl
  ul. Swarzewska 58 lok.3
  01-821 Warszawa

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

§1

 1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, których podanie wymagane jest dla prawidłowej realizacji umowy uniemożliwia zawarcie umowy.

 2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu. Przy każdym produkcie, po sprecyzowaniu jego parametrów, podawana jest informacja na temat dostępności towaru.

 3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.

 4. Koszty dostawy towaru przedstawiane są Klientowi po skompletowaniu przez niego zamówienia i przejściu do jego zamawiania.

 5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:
  a). Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,
  b. Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
  c. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
  d. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,
  e. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu, na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
  f. Udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim,
  g. Klient narusza postanowienia regulaminu,
  h. Klient dwukrotnie nie odebrał uprzednio zamówionego towaru.

 6. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę na trwałym nośniku jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

 7. Klient może korzystać ze sklepu i dokonywać w nim zakupów po uprzednim założeniu Konta Klienta. Konto Klienta umożliwia dokonywanie wielokrotnych zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych niezbędnych do dokonywania zakupów. Podczas zakładania Konta Klienta Klient otrzymuje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

 8. Utrzymywanie Konta Klienta świadczone jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może zlikwidować konto.

 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w sytuacjach opisanych w ust 5 niniejszego paragrafu. W sytuacji gdyby istniały w tym czasie niezrealizowane zamówienia Klienta są one anulowane, a jeśli Klient dokonał już płatności z ich tytułu Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot.

 10. Zakupy mogą być także dokonywane bez konieczności zakładania Konta Klienta. W takiej sytuacji Klient każdorazowo zobowiązany jest do podawania wymaganych danych.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§1

 1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie. Po skompletowaniu zamówienia Klient jest informowany o kosztach jego transportu.

 2. Zapłata za towar odbywa się w jeden z następujących sposobów:
  a) przelewem tradycyjnym,
  b) za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (np. PayPall)

 3. Zapłata uważana jest za dokonaną:
  a) w przypadku płatności przelewowej – w chwili wpływu na rachunek Sprzedawcy zapłaty,
  b) w przypadku płatności za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (np. PayU PayPall) – w chwili zaksięgowania środków przez system operatora płatności .

 4. Termin zapłaty wynosi 48h od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej.

 5. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu wpłaty i potwierdzeniu zamówienia przez sklep. W sytuacji gdy operator systemów płatności o jakich mowa w ust 3 lit b) niniejszego paragrafu poinformuje o jej wycofaniu lub w inny sposób wskaże na jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące płatności termin realizacji nie biegnie do czasu wyjaśnienia sytuacji.

 6. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym. Klient w terminie 48h decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku biernej postawy Klienta umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

 7. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Terminy podane są w dniach roboczych. Termin ten podawany jest przez ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

 8. W przypadku produktów oznaczonych czasem realizacji ok. 30 dni (dotyczy dni roboczych), Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikające z importu kamieni przez dodatkowe 30 dni (łącznie 60 dni). Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Klienta o zaistniałym opóźnieniu, drogą mailową lub telefoniczną, na dane wskazane przy składaniu zamówienia. 

 9. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

 10. Zawarcie umowy ma miejsce po łącznym spełnieniu następujących warunków : podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, dokonania zapłaty oraz potwierdzaniu przez Sprzedawcę faktu zawarcia umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 11. Sprzedawca przewiduje możliwość negocjacji ceny przez Klienta. W takiej sytuacji do zawarcia umowy dochodzi w chwili złożenia przez Klienta i Sprzedawcę zgodnych oświadczeń stron co do ceny za towar.

 12. W przypadku zamówień indywidualnych projektów biżuterii, wykonanych na podstawie zdjęć przesłanych przez Zamawiającego oraz wykonania ich zgodnie ze sztuką jubilerską, sklep moissanit.pl nie ponosi odpowiedzialności za konstrukcję tejże biżuterii i ma prawo odmówić jej naprawy w przypadku zniszczenia przez Klienta. Ponadto przy każdym tego typu projekcie, Klient jest zawsze informowany o ewentualnym ryzyku, mogącym wystąpić przy użytkowaniu  tego typu biżuterii, które Klient bierze w pełni na własną odpowiedzialność.

 13. Klient jest świadomy, że każda biżuteria dostępna w sklepie, jest wykonywana ręcznie, w związku z tym może mieć delikatne różnice, w stosunku do prezentowanego modelu, aczkolwiek na tyle małe, że nie mają wpływu na ogólny zarys pierścionka (granica do 1mm).

 

DOSTAWA

§1

 1. Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów w postaci:
  - usługi kurierskiej świadczonej przez DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274),
  - usługi kurierskiej świadczonej przez Inpost Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10 (02-677).
  - odbiór osobisty w biurze w Warszawie przy ul. Swarzewskiej 58 lok.3  (01-821).

 2. Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

 3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:
  a) Podania błędnych danych adresowych,
  b) Nieodebrania przesyłki przez Klienta,
  c) Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta
  Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

 

REKLAMACJA I GWARANCJA

§1

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.

 2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta płynących z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 3. Sklep www.moissanit.pl udziela dożywotniej gwarancji na kamień moissanite na podstawie Certyfikatu Moissanit.pl. 

 4. Gwarancja dożywotnia na kamień, nie obejmuje zarysowań i uszkodzeń kamienia, w następujących przypadkach:
  - uderzenie młotkiem w kamień,
  - zarysowanie moissanitu diamentem lub innym moissanitem,
  - zarysowanie papierem ściernym.
  W tych przypadkach gwarancja nie obejmuje kamienia, w związku z tym reklamacja nie zostanie uznana.

 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wyrobu.

 6. Gwarancja nie obejmuje  biżuterii wykonanej, według indywidualnego projektu Zamawiającego. 

 7. Reklamacje należy złożyć na adres sklep@moissanit.pl

 8. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

 9. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest wiadomością email.

 10. Zgodnie z zapisem art. 5612 §1 Kodeksu cywilnego Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi ma obowiązek, na koszt sprzedawcy, dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego przez Sprzedawcę. W niniejszym przypadku jest to: MOISSANIT.pl Warszawa, ul. Swarzewska 58 lok.3 (01-821)

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY KONSUMENTÓW)

 

Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy bez podawania przyczyny zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

§1

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w  posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości email na adres sklep@moissanit.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 4. Zwrotu należy dokonać na następujący adres ul.Swarzewska 58 lok.3 01-821 Warszawa lub Paczkomat: WAW562M Klaudyny/Rudzka 01-684 Warszawa.

 5. Formularz zwrotu dostępny do druku znajduje się na końcu Regulaminu.

 

§2

Skutki odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym produkt zostanie nam dostarczony z powrotem wraz z oryginałem paragonu lub faktury VAT.

 2. Koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.

 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu tradycyjnego na wskazany przez Kupującego  w „Formularzu Zwrotu” polski numer rachunku bankowego, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

 4. Sklep www.moissanit.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

 

§3

Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który:

a. nie nosi śladów użytkowania;

b. nie został w żaden sposób uszkodzony;

c. znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu wraz z Certyfikatem,

 

 

§4

Prawo do odstąpienia lub wymiany towaru, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Zmieniony rozmiar, wykonana z podwyższonej próby kruszcu itp.);

 4. W której przedmiot został wykonany na zamówienie konsumenta. Dotyczy to niedostępnych rozmiarów w sklepie, jak również produktów wykonanych ze złota oraz pozłacanych. Wszystkie wyroby ze złota oraz srebrne w wariancie pozłoconym 24k, są wykonywane na zamówienie i nie przysługuje prawo do ich zwrotu.

 5. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku produktów oznaczonych na stronie www.moissanit.pl - „PRODUKT NA ZAMÓWIENIE - NIE PODLEGA ZWROTOWI”.

 6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, przez Sprzedającego, produktów oznaczonych w sklepie czasem realizacji ok. 30 dni do maksymalnie 60 dni od dnia opłacenia przez Kupującego zamówienia, wynikającego z opóźnienia w imporcie kamieni. Po tym czasie Klient ma prawo do odstąpienia. 

 

§5

Prawo do zmiany lub anulowania zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.moissanit.pl lub osobiście w biurze przy ul. Swarzewskiej 58 lok. 3 01-821 w Warszawie:

 1. Klient ma prawo do bezpłatnej zmiany lub anulowania swojego zamówienia w przeciągu 24h od momentu jego złożenia. W tym przypadku musi skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem sklepu pod numerem 531 519 160 lub za pośrednictwem e-mail: sklep@moissanit.pl bądź przez formularz kontaktowy ze strony www.moissanit.pl. Po tym czasie nie ma możliwości zmiany lub anulacji zamówienia.

 2. Klient nie ma prawa do bezpłatnej zmiany lub anulowania swojego zamówienia, jeśli otrzymał przed upływem 24h informację o jego wysyłce. Wówczas może dokonać zwrotu lub wymiany na warunkach określonych w rozdziale Prawo odstąpienia od umowy w Regulaminie Sklepu Moissanit.pl w punktach §1 - §4. Nie dotyczy wyrobów ze złota, które nie podlegają wymianie lub zwrotom, jak również wybranych produktów oznaczonych „PRODUKT NA ZAMÓWIENIE - NIE PODLEGA ZWROTOWI”.

 3. Klient ma świadomość, że w przypadku płatności za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych płatności takich jak PayU lub Paypall, sklep www.moissanit.pl nie ponosi kosztów prowizji za zwrot. W związku z powyższym w przypadku anulowania zamówienia, kwota zostanie zwrócona z potrąceniem prowizji nałożonej przez ww. dostawców zewnętrznych płatności takich jak PayU lub Paypall, w wysokości 3%, od zapłaconej kwoty. 

 4. W przypadku złożenia zamówienia, Klient ma obowiązek opłacić je w przeciągu 48h od momentu jego złożenia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie.

 2. Administratorem danych jest Sprzedawca.

bottom of page